S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

 

P A R T N E R I


KONTAKT

Slavomír Prúčny
Nitrianska 6A/2254
927 05 Šaľa
tel: +421 903 606 320
napíšte nám
Slovenská republika

TOVAR V AKCII

 

TOPlist


» OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

I. Definícia pojmov

Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “VOP”) sa rozumie:

a. eshopom – redakčný systém pre zadanie objednávky kupujúcim pre predávajúceho na doméne jakoteam.sk,

b. predávajúcim – dodávateľ tovaru predávaného v eshope, od ktorého si kupujúci prostredníctvom eshopu objednáva vybraný tovar,

c. kupujúcim – právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si prostredníctvom eshopu objednala od predávajúceho tovar,

d. prevádzkovateľom eshopu – Slavomír Prúčny, Čsl. armády 20, 927 01 Šaľa, IČO: 44102216, DIČ: 1031531050, IČ DPH:  SK1031531050. Zapísaný č. OŽP-A/2008/01674-2, číslo živnostenského registra 450-10039

e. elektronickou objednávkou – odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky webshopu a cenu tohto tovaru so spôsobom jeho dodania spracovaný automaticky systémom eshopu,

f. tovarom – tovary alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke webshopu.

II. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 1. Kupujúci objednáva tovar predávajúceho uvedený v ponuke eshopu elektronickou objednávkou.

 2. Každá objednávka musí obsahovať najmä: meno a priezvisko alebo obchodné meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ/IČ DPH, objednávací kód tovaru, názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady a spôsob prevzatia tovaru.

 3. Všetky predávajúcim prijaté elektronické objednávky uskutočnené prostredníctvom eshopu sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú záväzné.

 4. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká osobitná kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim.

III. Odstúpenie od zmluvy

1. V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len “zákon č. 102/2014 Z.z.”) má kupujúci (ďalej aj “spotrebiteľ”) právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho: vzorková kancelária obchodného zastúpenia JAKO SPORT Šaľa, Nitrianska 6A/2254, 927 05 Šaľa, ktorú prevádzkuje Slavomír Prúčny, Čsl. armády 20, 927 01 Šaľa, IČO: 44102216 DIČ: 1031531050 IČ DPH: SK1031531050, zapísaný č. OŽP-A/2008/01674-2, číslo živnostenského registra 450-10039

2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, (vyšitý tovar, potlačený tovar)

c. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

f. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

g. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe, prípadne elektronickej – zaslaním mailu, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek iné jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci odporúča kupujúcemu, ktorý chce uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, vyplniť nasledujúci Formulár na odstúpenie od zmluvy:

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ  upravuje ustanovenie § 7 Zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

v súlade s prílohou č. 3  zákona č. 102/2014 Z. z.

(skopírujte, vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Príjemca:

Slavomír PRÚČNY, IČO: 44102216, DIČ: 1031531050, IČ DPH: SK1031531050.

prevádzkové miesto: Kancelária obchodného zastúpenia JAKO SPORT Šaľa, Nitrianska 6A/2254, email: info@jakosport-sala.sk

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

kód   produktu **:

farba**:

veľkosť**:

počet kusov**:

Dátum objednania/dátum prijatia * :  …………………………………………………………

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: …………………………………………………………

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* :………………………………………………………………………………….

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) : ……….

Číslo objednávky: ** ……………………………………………………………………………………..
Číslo faktúry: ** ……………………………………
Súhlasím s vrátením peňažných prostriedkov na bankový účet číslo:***
SK……………………………………

Dátum …………..

(*)  Nehodiace sa prečiarknite.

(**) Uvedenie týchto údajov nie je povinné, môže však urýchliť administratívu pri vrátení tovaru.
(***) Číslo účtu sa uvádza v tvare IBAN. V prípade, že platba bola uhradená kuriérovi (dobierka) bude kupujúci vyzvaný predávajúcim  na oznámenie čísla účtu pre vrátenie peňažných prostriedkov cez e-mail

_______________________________________________________________________

6. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť do sídla predávajúceho alebo inú adresu určenú predávajúcim alebo ho môže odovzdať predávajúcemu osobne. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

7. Spotrebiteľ v prípade vrátenia tovaru v zmysle bodu 5. je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zásielkovou spoločnosťou. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

8. Tovar je potrebné vrátiť kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie a dokladu o kúpe), v stave a v hodnote, v akom spotrebiteľ tovar prevzal. V prípade oblečenia, tovar musí obsahovať originálnu visačku, t.j. informačný štítok s popisom daného tovaru.  K uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné predložiť doklad o kúpe, z ktorého je zrejmé u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené. Ak takýto doklad spotrebiteľ nemá, nie je možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

Adresa pre vrátenie tovaru:

JAKO SPORT Šaľa, Nitrianska 6A/2254, 927 05 Šaľa

9. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu, ani odstrihnúť/odtrhnúť z tovaru visačku.

10. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

11. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške a náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu VOP predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

12. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru, budú spotrebiteľovi vrátené všetky prijaté platby: kúpna cena, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru (§ 9 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z.), predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby predtým, ako mu bol tovar od spotrebiteľa spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

13. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto VOP, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

14. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo iný jeho dodávateľ tovaru dohodnutého v objednávke prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v objednávke v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

15. Orgánom dozoru a dohľadu pri dodržiavaní práv spotrebiteľa je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 1567/9, 949 01 Nitra, tel.č. 037/772 02 16

IV. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie miesto dodania tovaru kupujúcemu uvedené v objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov alebo vlastnými prostriedkami predávajúceho, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený na odbernom mieste, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.

2. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru.

3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru. Ak však predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v deklarovanej lehote a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu zo strany kupujúceho, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, v súlade so zákonom č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

4. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky s tovarom a tieto potvrdiť svojím podpisom na prepravnom liste. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, ktorého prevzatie potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby bez vád, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

5. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

6. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a daňový doklad – faktúru, príp. zjednodušený daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

7. Prevádzkovateľ eshopu stanovuje v rámci Slovenskej republiky spôsob doručenia tovaru kuriérom, t.j. tovar je zákazníkovi doručený priamo, a to pracovníkom kuriérskej spoločnosti a na adresu, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke. Poplatok za kuriérsku službu predávajúci stanovuje vo výške 7,20 € s DPH pre každú objednávku. Poplatok za platbu dobierkou je 1,00 €. Balné neúčtujeme. Pri zasielaní tovaru do zahraničia, je potrebné dohodnúť osobitné podmienky dopravy.

V. Platobné podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v eshope sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Súčasťou ceny nie je dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. V prípade, že je v eshope uvedená chybná cena za tovar na základe chyby administrátora, nastavenia zliav a kupónov, resp. chyby webovej aplikácie, predávajúci bezodkladne kontaktuje kupujúceho za účelom oznámenia platnej ceny. Kupujúci má právo, ak s aktualizovanou cenou nesúhlasí, odstúpiť od zmluvy.

 2. Kúpna cena tovaru je potvrdená obchodným zástupcom pri potvrdzovaní objednávky (telefonicky, resp. mailom). Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

 3. Kupujúci vykonáva platbu vždy pri prevzatí tovaru (kuriérskej spoločnosti / obchodnému zástupcovi, podľa výberu spôsobu dopravy), pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak.

VI. Záručné a reklamačné podmienky

1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

2. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.

3. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Zákazník je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej zistení, prejavení sa a ďalej výrobok nepoužívať, aby bolo možné posúdiť mechanizmus vzniku závady, prípadne ju včas odstrániť.

4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho prostredníctvom emailu alebo poštou a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, vrátane kópii dokladu o úhrade tovaru, faktúry. Po odoslaní reklamácie dostane kupujúci od predávajúceho prostredníctvom emailu potvrdenie prijatia reklamácie. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote e-mailom alebo poštou. Spotrebiteľ je povinný prevziať si tovar po reklamácii v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať.

5. Pri odstrániteľnej chybe má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

7. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatňuje počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

8. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatňuje po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný spotrebiteľom na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

9. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

10. Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ ani predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho, používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie (napr. prevádzkovanie výrobku v nevhodných podmienkach či nesprávnym spôsobom alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou).

11. Ak je reklamácia uznaná a kupujúci si uplatní právo na vrátenia kúpnej ceny alebo zľavu z kúpnej ceny, predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kúpnu cenu alebo jej časť na účet prevádzkovateľa.

12. Ak reklamácia nie je uznaná, kupujúci, resp. spotrebiteľ má možnosť  obrátiť sa na subjekt  alternatívneho riešenia sporov (ARS) v zmysle zákona  č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.z.

ARS: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VII. Ochrana súkromia

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ alebo sídla/miesta podnikania, číslo telefónu a mailovú adresu).

2. Kupujúci, ktorý je FO vyhlasuje, že súhlasí, aby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prevádzkovateľ a predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci a prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu a prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu nevyhnutnú k plneniu zmluvy medzi ním a predávajúcim.

3. Kupujúci dáva predávajúcemu a prevádzkovateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie údajov na účely plnenia obchodu uzatvoreného prostredníctvom eshopu. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať.

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

 3. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením  objednávky oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné  alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia  tým zostávajú nedotknuté.

 4. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 5. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými  ustanoveniami zákona č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

 6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, SPRACOVANIE COOKIES

Slavomír PRÚČNY, Čsl. armády 20, 927 01 Šaľa, IČO: 44102216, DIČ: 1031531050, IČ DPH: SK1031531050. Zapísaný č. OŽP-A/2008/01674-2, číslo živnostenského registra 450-10039, obchodný zástupca Slavomír Prúčny (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“)

Týmto by sme Vás radi informovali o:

1. Spracúvaní osobných údajov

2. Zásadách používania cookies

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie  a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Zároveň vás chceme informovať, že dňa 19.12.2017 podpísal prezident SR, pán Andrej Kiska, Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa 25.05.2018 zruší aktuálny zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil prevádzkovateľ, nie len k vypracovaniu dokumentácie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zároveň obsahuje aj posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, ale aj s ohľadom  na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby, prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s predmetným zákonom. Uvedené opatrenia bude prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať.

—————————————————————————————————————–

Informačné systémy prevádzkovateľa:

IS E-shop WEBAREAL (webareal.sk) na doméne www.jakosport-sala.sk

Zaznamenávanie osobných údajov zákazníka konkrétneho e-shopu, je z pohľadu zákona spracúvaním jeho osobných údajov. Tým dochádza k vytvoreniu informačného systému osobných údajov podľa zákona  (ďalej aj „IS E-shop“) Účelom tohto spracúvania osobných údajov zákazníka, fyzickej osoby, je najčastejšie uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi e-shopu najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa). Právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníka v informačnom systéme e-shop je tzv. plnenie zo zmluvy.

—————————————————————————————————————–

Rozsah spracúvaných osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa:

IS E-shop: krstné meno, priezvisko, (resp. názov spoločnosti), adresa, telefonický kontakt, emailový kontakt a IP adresa, cookies.

—————————————————————————————————————–

Prevádzkovateľ prevádzkuje a spravuje nákupný internetový portál na www.jakosport-sala.sk (ďalej tiež len “portál”). Prostredníctvom tohto portálu prevádzkovateľ vytvára príležitosť pre kupujúcich (spotrebitelia ako aj firemní zákazníci) uzatvárať zmluvy uzatvorené na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, za účelom nákupu tovarov formou e-shopu. Prevádzkovateľ teda spracúva osobné údaje dotknutých osôb, za účelom vytvorenia príležitosti uzatvárať zmluvy uzavreté na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu: krstné meno, priezvisko, (resp. názov spoločnosti), adresa, telefonický kontakt, emailový kontakt a IP adresa, cookies.

Prevádzkovateľ zároveň poskytuje osobné údaje aj tretím stranám, a to v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, emailová adresa. Za tretie strany sa považujú kuriérske a doručovateľské spoločnosti, a to jednak tie, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona (napr. zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“) a tiež tie, ktoré sa týmto alebo iným osobitným zákonom neriadia. V oboch prípadoch však ide o subjekty, ktoré vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodajú zákazníkovi tovar objednaný v e-shope. Na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby (zákazníka e-shopu) na účel dodania tovaru alebo služby prostredníctvom vybraného doručovateľa nie je potrebný dodatočný samostatný súhlas so spracúvaním osobných údajov. Je potrebné tiež dodať, že zákon o poštových službách  je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákazníka, na účely poskytovania poštových služieb (dodanie, vybranie alebo distribúcia zásielky) pre subjekty riadiace sa týmto zákonom.

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa riadi zásadami:

Zásada zákonnosti – Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu – Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov – Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti – Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania – Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej  osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu ,8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej  osoby podľa  § 78 ods. 8.

Zásada integrity a dôvernosti – Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti – Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 25.05.2018:

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov

a)      dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

b)      spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

c)      spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

d)     spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,

e)      spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo

f)       spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytnú.

Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané okrem iného musí zohľadniť

a)      akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov,

b)      okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

c)      povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17,

d)     možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a

e)      existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

a)      Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

b)      Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.

c)      Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila

d)     Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

—————————————————————————————————————–

Zodpovedná osoba u prevádzkovateľa od 18.02.2013 (dátum spustenia eshopu):

Prevádzkovateľ IS určil zodpovednú osobu: Slavomír Prúčny (obchodný zástupca)

Kontakt: +421 903606320

Email: info@jakosport-sala.sk

—————————————————————————————————————–

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Používanie cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Táto informácia sa kupujúcemu zobrazí viditeľne aj v spodnej časti obrazovky pri prvej návšteve webu. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach nájdete dočasné i trvalé súbory cookie. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie. Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď., čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies:

• Nevyhnutné súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie našej webovej stránky. Tieto súbory cookie umožňujú navigáciu na stránke a používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov cookie by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

• Súbory cookie výkonu zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú našu stránku. Z týchto súborov cookie sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť našej stránky.

• Súbory cookie funkčnosti vylepšujú fungovanie stránky. Tieto súbory cookie si môžu pamätať napríklad informácie ako obsah košíka. Tieto súbory cookie sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Zmena nastavení

Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude ponúknutá možnosť, že vás prehliadač upozorní na to, kedy budú cookies uložené na váš počítač. Zmenou nastavenia môžete tak isto určiť, že váš prehliadač nebude prijímať cookies z tejto webovej stránky. Avšak, ak váš prehliadač nebude prijímať cookies s tejto webovej stránky, nemusí mať prístup, alebo nebude môcť využívať všetky funkcie webovej stránky. Ohľadom používania cookies, nás môžete kontaktovať elektronicky na našej emailovej adrese uvedenej na tejto webovej stránke.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na tejto adrese.

MTdlM2QwN